Dlaczego warto wybrać oczyszczalnię ścieków?

Wielu inwestorów dziwi się, czy o inwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków (POŚ) i zrywa z jej konstrukcją. Zupełnie niepotrzebnie! Zobacz, dlaczego warto zainwestować w oczyszczalnie ścieków…

3 powody, dla jakich warto wybrać oczyszczalnię

Jest osiągalna w obsłudze. Podczas użytkowania oczyszczalni trzeba jedynie odpowiadać za energię elektryczną do zasilania pompy (pomp) i wywóz osadu (raz na trochę więcej dwa lata). To kilku w zestawieniu z stawkami za regularne opróżnianie szamba.

Jest bezpieczna dla środowiska. Ścieki są oczyszczane w zajęciu ich atakowania dodatkowo w tytule, który pozwala prowadzenie ich do odbiorników naturalnych (gruntu czy wód powierzchniowych).

Zbiera się w niebezpiecznych warunkach. Właściwie dobrany rodzaj oczyszczalni ważna z powodzeniem wybudować na doli z czystym stopniem wód gruntowych, ustawionej w górach na dużym gruncie (glina, skały) lub będącej dość małą powierzchnię.

Rodzaje przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczanie ścieków jest co najmniej dwustopniowe. Pierwszy rzut funkcjonuje w osadniku gnilnym (wstępnym), który nie nie jest jako samodzielne urządzenie. Zanieczyszczenia wprowadzone w ściekach zakładają się tutaj na bazy rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne

związki mineralne, które spadają na dno, a tłuszcze i gazy wykonują na przestrzeni kożuch. Ten proces jest co najmniej trzy dzienie. Klarowne ścieki (istnieje w nich do 60% mniej zanieczyszczeń niż w dzisiejszych) są poddawane dalszemu oczyszczaniu:

na drenażu rozsączającym, 

filtrze piaskowym,

filtrze żwirowo-piaskowym

filtrze glebowo-korzeniowym,

na złożu hydroponicznym,

na złożu biologicznym,

w bioreaktorze z osadem dobrym.

Od czego zależy wybór rodzaju oczyszczalni?

Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków chce od:

przewidywanej liczby użytkowników, czyli ilości ścieków, która dysponuje docierać do oczyszczalni;

rodzaju gruntu na doli – pewno istnieć znacznie lub mało przepuszczalny;

poziomu wód gruntowych;

wielkości nieruchomości zaś jej ukształtowania – czy istnieje na tyle silna, aby ułożyć drenaż w wymaganej odległości od studni, granicy działki, budynku;

możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków (do użytku, rowu melioracyjnego, rzeki itp.);

wylotu instalacji kanalizacyjnej z domu – na jakiej jest głębokości, czy ścieki można odprowadzać grawitacyjnie, czy niezbędna będzie przepompownia.

Na danej działce niektóre sposoby oczyszczania ścieków sprawdzają się lepiej, inne gorzej.

Drenaż rozsączający natomiast jego potrzebowania

Najpopularniejsze, bo skłonne do wykonania, niekłopotliwe w obsługi i – co ważne – najtańsze z dostępnych na zbycie, są oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Oczyszczone w nich ścieki mogą stanowić przelewane do użytku. Drenaż można osiągnąć jedynie w sprzyjających

warunkach:

przy małym poziomie wód gruntowych – co chwila 1,5 m pod drenażem;

w gruncie piaszczystym lub gliniasto-piaszczystym;

na działce o powierzchni co chwila 60-90 m²; trzeba zachować minimalne odległości drenażu od studni (również na sąsiedniej działce) – 30 m, budynku – 3 m, granicy działki – 2 m, drzew i mocnych krzewów – 3 m.

Nie ważna dokonać oczyszczalni z drenażem na placach okresowo zalewanych.

Czasem wykonanie drenażu w przeciwnych warunkach gruntowo-wodnych jest dodatkowe, ale kosztowne:

gdy grunt jest słabo lub za dobrze przepuszczalny, w pomieszczeniu ułożenia drenażu ważna go nazwać na dobrze przepuszczalny, na przykład piasek;

na terenach o podwyższonym poziomie wód gruntowych drenaż można ułożyć w nasypie (kopcu) w taki postępowanie, aby rury spotykały się co najmniej 1,5 m nad zwierciadłem wód gruntowych. Kopiec pokrywa się warstwą ziemi, która chroni przed chłodem i wodami opadowymi. Przed drenażem trzeba zwykle zamontować przepompownię ścieków.

Alternatywy dla oczyszczalni z drenażem rozsączającym

Złoże biologiczne lub bioreaktor z osadem czynnym

Idealnie przyznają się na doli za małe na wybudowanie drenażu rozsączającego lub o niebezpiecznych warunkach gruntowo-wodnych. Muszą jednak sporych nakładów inwestycyjnych. Powinien również do nich spowodować energię elektryczną – ich praca istnieje w duzi zautomatyzowana. Oczyszczone ścieki trafiają do rowów

melioracyjnych, rzek, i jeżeli grunt jest dobra przepuszczalny – do gruntu.

Filtr gruntowo-korzeniowy

Wolno go podawać, gdy poziom wód gruntowych jest jasny i działa nie jest za mała. Oczyszczanie kończy się trzystopniowo, natomiast jego rezultat stanowi niezmiernie atrakcyjny. Filtr gruntowo-korzeniowy – czyli odpowiednio uzdatniona rodzima gleba porośnięta roślinami wodnymi lub żyjącymi na terenach podmokłych – jest nowym etapem

oczyszczalni, trzeci to: staw, rzeka, rów melioracyjny lub grunt (jeśli poziom wód gruntowych jest ograniczony).

Złoże hydroponiczne

Łączy się je, gdy nieruchomość jest zbyt mała na rozprowadzenie drenażu rozsączającego albo poziom wód gruntowych jest duży. Ścieki z osadnika gnilnego są rozdeszczowywane na powierzchni złoża, skąd po oczyszczeniu dochodzą do oczka wodnego czy innego odbiornika.

Jaka działka, taka oczyszczalnia

Warunki na doli:

1. Duża część*, niski poziom wód gruntowych**, grunt dobrze przepuszczalny, oczyszczone ścieki odprowadzane do gruntu

2. Duża działka, wysoki stopień wód gruntowych, oczyszczone ścieki odprowadzane do gruntu czy wód powierzchniowych

3. Duża działka, niski poziom wód gruntowych, grunt słabo lub za dużo przepuszczalny, oczyszczone ścieki odprowadzane do użytku

4. Duża działka, niski poziom wód gruntowych, grunt słabo lub zbyt dobrze przepuszczalny, oczyszczone ścieki prowadzone do wód powierzchniowych

5. Mała część, wysoki poziom wód gruntowych, ścieki prowadzone do użytku czy wód powierzchniowych

6. Mała działka, ścieki prowadzone do gruntu czy wód powierzchniowych

Proponowany rodzaj oczyszczalni

1. Osadnik gnilny i drenaż rozsączający

2. Osadnik gnilny i drenaż rozsączający ułożony w nasypie (kopcu filtracyjnym)

3. Osadnik gnilny i drenaż rozsączający, ale konieczna wymiana gruntu wokół drenażu na dobrze przepuszczalny (na dowód piasek)

4. Osadnik gnilny i filtr piaskowy

5. Osadnik gnilny i filtr gruntowo-korzeniowy albo fitoreaktor

6. Osadnik gnilny i złoże biologiczne lub bioreaktor z osadem czynnym

* więc taka, na której pomieści się układ drenów (60-90 m2 dla pięcioosobowej rodziny) i zostaną zachowane odległości od studni, granicy działki, budynków itd. (z uwzględnieniem działek sąsiednich)

**czyli 1,5 m poniżej projektowanego układu drenów